Warunki ogólne reklamy

WARUNKI OGÓLNE

zamieszczania reklam w czasopiśmie „PRZEGLĄD OPONIARSKI”


 

 1. DEFINICJE

 1. 1 Określenia użyte w „Warunkach Ogólnych” należy rozumieć w następujący sposób:

Warunki Ogólne” – niniejsze warunki ogólne zamieszczania reklam w czasopiśmie „Przegląd Oponiarski”

Wydawca” – Wydawnictwo s.c. Górzyński i S-ka, z siedzibą w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 174, REGON: 871203250, NIP: 956-19-95-864, reprezentowane przez Sławomira Górzyńskiego.

Przegląd Oponiarski” – ogólnopolskie czasopismo specjalistyczne dla serwisów ogumienia pod nazwą „Przegląd Oponiarski”, wydawane przez Wydawcę, zwane dalej „Czasopismem”.

Reklamodawca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca zamieszczenie reklamy lub rezerwująca powierzchnię reklamową w Czasopiśmie, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym, czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.

Reklama” – każdy płatny przekaz o formie, treści i układzie określonym przez Reklamodawcę, zmierzający do przedstawiania i promowania sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, a także popierania określonych spraw czy idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę.

Emisja” – jednorazowe ukazanie się (opublikowanie) reklamy w Czasopiśmie.

Insert” – materiał reklamowy w formie ulotki, broszury, katalogu, próbki towaru lub innego przedmiotu, wrzucony, wklejony, wszyty, zafoliowany lub w inny sposób dystrybuowany wraz z Czasopismem.

Cennik” – dostarczony lub opublikowany w formie elektronicznej lub drukowanej dokument zawierający informacje o cenach reklam i rabatach.

Warunki Techniczne” - dostarczony lub opublikowany w formie elektronicznej lub drukowanej dokument określający wymagania techniczne dla dostarczanych Wydawcy materiałów reklamowych.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Warunki Ogólne stosuje się do wszystkich reklam przyjętych do realizacji. Jakakolwiek modyfikacja niniejszych warunków wymaga formy umowy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Przyjmowanie zamówień i zamieszczanie reklam dokonywane jest w oparciu o Warunki Ogólne, Cennik i Warunki Techniczne. W przypadku zawarcia z Reklamodawcą pisemnej umowy, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia tejże umowy, następnie Warunki Ogólne, Cennik i Warunki Techniczne, a w sprawach nieuregulowanych przepisy prawa.

 3. Reklamodawca ma obowiązek uzyskania praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz właściwych licencji do dostarczanych materiałów i przejmuje wszelką odpowiedzialność za opublikowanie ich w zamówionej postaci.

 4. Reklamodawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zgodność reklamy z postanowieniami ustawy Prawo Prasowe, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innymi przepisami prawa.

 5. Reklamodawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych reklam względem osób trzecich, a także pokrywa wszelkie poniesione przez Wydawcę koszty związane z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa w wyniku publikacji reklamy zostały naruszone, w tym koszty procesu lub innego postępowania prawnego oraz inne uzasadnione wydatki. Zobowiązanie to dotyczy także sytuacji, gdy stroną postępowania jest właściciel lub pracownik Wydawcy.

 1. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ NA REKLAMY

 1. Przyjmowanie zamówień i zamieszczanie reklam dokonywane jest w oparciu o Warunki Ogólne, Cennik i Warunki Techniczne. W przypadku zawarcia z Reklamodawcą pisemnej umowy, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia tejże umowy, następnie Warunki Ogólne, Cennik i Warunki Techniczne, a w sprawach nieuregulowanych przepisy prawa.

 2. Reklamy zamieszczane są na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez Reklamodawcę na formularzu dostarczonym przez Wydawcę lub w innej formie pisemnej, pod warunkiem, że zawiera wszystkie informacje wymagane w formularzu Wydawcy, a w szczególności:

- pełne dane Reklamodawcy niezbędne do wystawienia faktury (pełna nazwa, adres, NIP),

- numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

- datę, pieczęć firmową, czytelny podpis zamawiającego, uprawnionego do reprezentowania Reklamodawcy,

- formę, typ, rodzaj, format zamawianej reklamy, (liczbę, wagę i rozmiary w przypadku insertów),

- treść reklamy lub wzór reklamy, ewentualnie termin dostarczenia materiałów reklamowych,

- ilość emisji i miesiące emisji (określone numery Czasopisma),

- wartość netto zamówienia po uwzględnieniu uzgodnionych rabatów,

- ewentualne specjalne życzenia dotyczące reklamy (rezerwacja miejsca na konkretnej stronie, itp).

 1. Przy pierwszym zleceniu Reklamodawca zobowiązany jest wraz z zamówieniem dostarczyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 2. Wydawca nie gwarantuje Reklamodawcy, że zamówiona przez niego reklama ukaże się w konkretnym miejscu, a także że obok niej nie będzie umieszczona reklama konkurencyjnej firmy, chyba że obie strony spiszą stosowne porozumienie, szczegółowo regulujące te kwestie. Za wybór miejsca (dotyczy to reklam o wielkości minimum 6 modułów) dolicza się opłatę wynikającą z cennika.

 3. Wzór gotowej reklamy w postaci elektronicznej powinien być dostarczony Wydawcy najpóźniej w dniu określonym w harmonogramie wydawniczym jako termin składania materiałów. Jest to 10 dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ukazania się danego numeru Czasopisma.

 4. W razie niedostarczenia wzoru reklamy zgodnie z p. 3.5, lub dostarczenia materiału wadliwego lub niedostatecznej jakości, Wydawca ma prawo powtórnej emisji reklamy z wcześniejszego numeru Czasopisma, a w razie braku takowej, do rezygnacji z emisji z winy Reklamodawcy, który będzie zobowiązany do zapłaty pełnej ceny nie wyemitowanej reklamy.

 5. W przypadku zlecenia wielokrotnego, emisja reklamy w kolejnych numerach czasopisma będzie realizowana na podstawie materiału, który został przesłany i uzgodniony do pierwszej emisji, chyba że Reklamodawca uzgodni z Wydawcą, w formie pisemnej, odrębne zatwierdzanie materiału reklamowego przed każdą emisją.

 6. Wydawca może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie reklamy z przyczyn:

- siły wyższej - zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których Wydawca nie mógł przewidzieć i im zapobiec,

- zaprzestania wydawania czasopisma,

- sprzeczności z linią programową, stylem i charakterem czasopisma,

- negatywnej oceny wpływu reklamy na wizerunek lub renomę Wydawcy,

- konkurencyjności względem działalności Wydawcy,

- sprzeczności z normami wiążącymi Wydawcę: Kodeksem Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, Kodeksem Etyki Reklamy,

- zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ bądź Stowarzyszenie Rady Reklamy lub Radę Etyki Mediów,

- sprzeczności lub uzasadnionej obawy co do sprzeczności reklamy z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami,

- naruszania lub uzasadnionej obawy naruszania praw osób trzecich,

- sądowego zabezpieczenia roszczeń bądź zgłoszenia takich roszczeń lub uzasadnionych zastrzeżeń przez osoby trzecie,

- braku zapłaty bądź opóźnienia w zapłacie za reklamy zamieszczone wcześniej.

 1. Niezależnie od powyższego Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

 1. ZMIANA ORAZ ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA

  1. Reklamodawca ma prawo zrezygnować z emisji lub odstąpić od umowy poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenie w formie pisemnej. W razie rezygnacji z emisji na co najmniej 10 dni przed terminem składania materiałów, Reklamodawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości nie zrealizowanej części zamówienia. W razie rezygnacji z emisji później niż na 10 dni przed terminem składania materiałów, Reklamodawca zapłaci pełną cenę za najbliższą emisję reklamy i karę umowną w wysokości 20 % wartości pozostałej nie zrealizowanej części zamówienia.

  2. W przypadku odstąpienia przez Reklamodawcę od umowy w trakcie jej realizacji, Wydawca ma prawo do skorygowania udzielonych rabatów do wysokości odpowiadającej liczbie zrealizowanych emisji zgodnie z obowiązującym cennikiem. W takim przypadku Wydawca wystawi faktury korygujące VAT, a Reklamodawca odeśle Wydawcy podpisane kopie niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 2. REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  2. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad i usterek zamieszczonej reklamy oraz niezgodności z dostarczonym wzorem oraz egzemplarz dowodowy czasopisma, w którym reklama się ukazała.

  3. Termin zgłaszania reklamacji wynosi 21 dni od daty faktury. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  4. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z zawartej umowy. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje zapłaconych reklam.

  5. W przypadku nie zamieszczenia reklamy w ustalonym numerze czasopisma Wydawca zamieści ją w późniejszym uzgodnionym z Reklamodawcą numerze i udzieli mu bonifikaty w wysokości nie przekraczającej 10 % uzgodnionej ceny.

  6. W razie wystąpienia istotnego błędu w druku, w sposób znaczący zmieniającego treść lub przesłanie reklamy, Wydawca udzieli Reklamodawcy bonifikaty w wysokości ustalonej w drodze negocjacji lub powtórzy reklamę bezpłatnie w kolejnym numerze czasopisma.

  7. Górną granicą odpowiedzialności finansowej Wydawcy za niewłaściwe wykonanie zamówienia i wszelkie możliwe wady reklamy i jest jej zapłacona cena.

  8. Wydawca nie odpowiada za wady reklamy spowodowane niewłaściwą jakością otrzymanych materiałów reklamowych oraz za wady druku ujawnione w poszczególnych egzemplarzach czasopisma w ilości nie przekraczającej 5 % nakładu.

  9. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie następstwa nieumyślnego nie umieszczenia reklamy, pominięcia jakiegokolwiek jej elementu lub innych wad w reklamie, poza odpowiedzialnością określoną w p. 5.5, 5.6 oraz 5.7.

 1. ROZLICZENIA

  1. Fakturę za zamieszczenie reklamy Wydawca wystawi Reklamodawcy po jej emisji w Czasopiśmie. W razie dokonania przedpłaty - w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

  2. Reklamodawca zapłaci Wydawcy należność na podstawie otrzymanej faktury, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia, na rachunek bankowy nr 86 1050 1979 1000 0022 6830 3308 w ING Bank Śląski Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26/28, 87-100 Toruń.

  3. W razie opóźnienia w zapłacie Reklamodawca zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia. Wydawca ma prawo odmówić emisji kolejnej reklamy bez ponoszenia żadnych konsekwencji z tego tytułu do czasu otrzymania zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.

  4. W razie zmiany nazwy lub adresu Reklamodawcy, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym Wydawcę i przesłać mu aktualne dokumenty opisane w p.3.3.

  5. Agencje reklamowe i inni pośrednicy działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują, za terminową zapłatę należności dla Wydawcy z tytułu zamieszczenie reklam.

 2. INNE POSTANOWIENIA

  1. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do oznaczania reklam napisem „reklama”, „tekst sponsorowany” lub innym o podobnym znaczeniu.

  2. Opublikowane w cenniku opłaty za zamieszczenie reklamy nie obejmują przygotowania projektu i opracowania graficznego reklamy.

  3. Prawa autorskie do reklamy opracowanej przez Wydawcę, przysługują Wydawcy.

  4. Jeżeli dostarczone przez Reklamodawcę materiały mają być zwrócone po wykorzystaniu, Reklamodawca musi to zastrzec w zamówieniu. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia materiałów powstałe w trakcie przesyłki.

 3. WARUNKI TECHNICZNE

  1. Gotowe reklamy powinny być przygotowane w plikach typu: eps, tiff, JPG lub PDF w palecie kolorów CMYK i rozdzielczości 300 dpi. Czcionki powinny być dołączone do pliku lub zamienione na krzywe.

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Złożenie zamówienia przez Reklamodawcę oznacza, że w pełni akceptuje on postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych.

  2. Niniejsze Warunki Ogólne, dostarczane lub publikowane w formie elektronicznej lub drukowanej, obowiązują od dnia 15.11.2007.

  3. O ewentualnych zmianach niniejszych Warunków Ogólnych po otrzymaniu zamówienia Wydawca poinformuje Reklamodawcę na piśmie, wysyłając list pocztą lub drogą elektroniczną. W razie odmowy zaakceptowania zmian przez Reklamodawcę, do końca realizacji zamówienia strony będą obowiązywać wcześniejsze postanowienia Warunków Ogólnych. Brak odmowy w ciągu 14 dni od powiadomienia o zmianach oznacza ich pełne zaakceptowanie.

  4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.

drukuj  
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń